PradžiaStruktūra ir kontaktaiĮstaigos struktūra
:

PATVIRTINTA :

Jonavos globos namų

direktorės Dalios Astrauskienė

2017-10-02 įsakymu Nr.V1–23(A)

Organizacinė valdymo struktūra – tai visuma priemonių darbui suskirstyti į skirtingas užduotis ir šių užduočių vykdymui koordinuoti. Jos esmė – vienų atsakingų asmenų pavaldumas kitiems, darbo paskirstymo ir kontrolės užtikrinimas. Ši struktūra reikalinga įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

Vadovaujantys darbuotojai: įstaigai vadovauja direktorius, kuriam pavaldūs visi globos namų darbuotojai. Direktorius atstovauja įstaigai visose institucijose ir atsako už jos darbo rezultatus, inicijuoja globos namų metinės veiklos programos rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi globos namų intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbuotojų sauga ir sveikata, civiline ir priešgaisrine sauga. Įstaigos buhalteriją tvarko Jonavos rajono centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnysis specialistas. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui organizuoja socialinį darbą įstaigoje, koordinuoja, inicijuoja ir organizuoja visų sričių specialistų bendradarbiavimą. Direktoriaus pavaduotojas ūkio daliai rūpinasi globos namų materialiniais ištekliais, racionaliu patalpų naudojimu ir paruošimu darbui, sanitarija, higiena, organizuoja jam pavaldžių darbuotojų veiklą, aprūpina reikiamomis darbui priemonėmis ir medžiagomis.

Skyrių vadovai: sveikatos priežiūros skyriaus vadovas, vyriausiasis sandėlininkas. Šių profesijų darbuotojai koordinuoja, inicijuoja ir organizuoja paslaugų kokybės užtikrinimą, sprendimų priėmimą, metinės veiklos programos įgyvendinimą. Jų darbinė veikla skirta koordinuoti ir kontroliuoti pagal pareigybės apraše priskirtas veiklos sritis.

Įstaigoje dirbantys specialistai: socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, dietistas, kineziterapeutas, ergoterapeutas. Šie specialistai atsakingi už galutinius rezultatus – gaunamos paslaugos kokybę, t. y. už pavaldžių jiems darbuotojų, vykdančių paslaugos teikimą, valdymą, dalyvauja komandiniame darbe, teikia pasiūlymus paslaugų kokybės gerinimo klausimais, priima sprendimus dėl reikiamų paslaugų skyrimo asmeniui. Atsakingi už įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, sprendimų priėmimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, rūpinasi įstaigos įvaizdžiu bei veiklos sklaida.

Įstaigoje dirbantys kvalifikuoti darbuotojai: raštvedys, kasininkas, užimtumo specialistas, socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojų padėjėjai, vairuotojas, vyr. virėjas, virėjai, skalbėjas, pastatų techninės priežiūros darbininkas. Šių profesijų darbuotojai vykdo aukštesnių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už darbo rezultatus.

Įstaigoje dirbantys darbininkai: pagalbiniai darbininkai virtuvėje, valytojai, kiemo pagalbinis darbininkas, pagalbinis darbininkas. Šių profesijų darbininkai vykdo aukštesnių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už darbo rezultatus.

Valdymo stilius. Apibūdinant organizacijos stilių pažymėtina, jog valdymo stiliai derinami – „iš viršaus į apačią“ bei „iš apačios į viršų“. „Iš viršaus į apačią“ valdymo stilius pasireiškia, kai siekiama patarti, informuoti, nurodyti, instruktuoti, įvertinti (įstaigos vadovo, direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojas ūkio daliai, vyr. slaugytojos vaidmuo). „Iš apačios į viršų“ valdymo stilius pasireiškia, pateikiant administracijai informaciją apie tai, kas vyksta žemesniuose struktūros lygiuose. Tai ataskaitos, pasiūlymai, paaiškinimai. Šioje vietoje apibūdinamas socialinių darbuotojų, slaugytojų vaidmuo, kai informacija teikiama vyr. slaugytojai, direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui ar direktorei. Šie stiliai apibūdina vertikaliąją komunikaciją. Tačiau naudojama ir horizontalioji komunikacija, kai to paties hierarchinio lygio darbuotojai informacija keičiasi tarpusavyje, pavyzdžiui, kasdieninių susirinkimų metu.

Gyventojų vidutinis skaičius apie 95. Darbuotojų etatai 51.

Direktorė                                                             Dalia Astrauskienė

 STRUKTŪRA.jpg