PradžiaStruktūra ir kontaktaiĮstaigos struktūra
:

PATVIRTINTA :

Jonavos globos namų

direktorės Dalios Astrauskienės

2014-10-07 įsakymu Nr. V1 - 27

 

Organizacinė valdymo struktūra – tai visuma priemonių darbui suskirstyti į skirtingas užduotis ir šių užduočių vykdymui koordinuoti. Jos esmė – vienų atsakingų asmenų pavaldumas kitiems, darbo paskirstymo ir kontrolės užtikrinimas. Ši struktūra reikalinga įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui.

Įstaigos administraciją sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojas ūkio daliai, raštvedys, kasininkas, vyriausias sandėlininkas, specialistas, atsakingas už darbų saugą, šilumos ir elektros ūkį. Įstaigai vadovauja direktorius, kuriam pavaldūs visi globos namų darbuotojai. Direktorius atstovauja įstaigai visose institucijose ir atsako už jos darbo rezultatus, inicijuoja globos namų metinės veiklos programos rengimą ir įgyvendinimą, rūpinasi globos namų intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbo ir civiline sauga, priešgaisrine sauga. Įstaigos buhalteriją tvarko Jonavos rajono centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus specialistas. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui organizuoja socialinį darbą įstaigoje, koordinuoja, inicijuoja ir organizuoja visų sričių specialistų bendradarbiavimą. Direktoriaus pavaduotojas ūkio daliai rūpinasi globos namų materialiniais ištekliais, racionaliu patalpų naudojimu ir paruošimu darbui, sanitarija, higiena, organizuoja jam pavaldžių darbuotojų veiklą, aprūpina reikiamomis darbui priemonėmis ir medžiagomis. Visi administracijos darbuotojai atsakingi už įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, sprendimų priėmimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, rūpinasi įstaigos įvaizdžiu bei veiklos sklaida. Jų darbinė veikla skirta koordinuoti ir kontroliuoti pagal pareigybės apraše priskirtas veiklos sritis.

Įstaigoje dirbantys specialistai: socialiniai darbuotojai, slaugytojai, dietistas, kineziterapeutas, ergoterapeutas – masažistas. Šie specialistai atsakingi už galutinius rezultatus – gaunamą paslaugos kokybę, t. y. už pavaldžių jiems darbuotojų, vykdančių paslaugos teikimą, valdymą, dalyvauja komandiniame darbe, teikia pasiūlymus paslaugų kokybės gerinimo klausimais, priima sprendimus dėl reikiamų paslaugų skyrimo asmeniui.

Įstaigoje dirbantys darbininkai: socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojų padėjėjai, vairuotojas, vyr. virėjas, virėjai, pagalbiniai darbininkai virtuvėje, valytojai, skalbėjas, pagalbiniai darbininkai, kiemo pagalbinis darbininkas. Šių profesijų darbuotojai vykdo aukštesnių darbuotojų nurodymus, jiems atsiskaito už darbo rezultatus.

Valdymo stilius. Apibūdinant organizacijos stilių, pažymėtina, jog valdymo stiliai derinami – „iš viršaus į apačią“ bei „iš apačios į viršų“. „Iš viršaus į apačią“ valdymo stilius pasireiškia, kuomet siekiama patarti, informuoti, nurodyti, instruktuoti, įvertinti (įstaigos vadovo, direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui, direktoriaus pavaduotojas ūkio daliai, vyr. slaugytojos vaidmuo). „Iš apačios į viršų“ valdymo stilius pasireiškia, pateikiant administracijai informaciją apie tai, kas vyksta žemesniuose struktūros lygiuose. Tai ataskaitos, pasiūlymai, paaiškinimai. Šioje vietoje apibūdinamas socialinių darbuotojų, slaugytojų vaidmuo, kuomet informacija teikiama vyr. slaugytojai, direktoriaus pavaduotojai socialiniam darbui ar direktorei. Šie stiliai apibūdina vertikaliąją komunikaciją. Tačiau naudojama ir horizontalioji komunikacija, kuomet to paties hierarchinio lygio darbuotojai informacija keičiasi tarpusavyje, pavyzdžiui, kasdieninių susirinkimų metu.

Gyventojų skaičius - 90. Darbuotojų etatai 49. Tiesiogiai su gyventojais dirbantys - 31. Netiesiogiai su gyventojais dirbantys - 18 etatų.

Direktorė                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Dalia Astrauskienė

 struktura-ir-kontaktai