Jonavos globos namuose patvirtintos komisijos:

 • Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo komisija
 • Medikamentų bei asmens higienos prekių, įsigytų įstaigos nurašymui bei gautų paramos būdu užpajamavimui ir nurašymui komisija
 • Higienos normų reikalavimų laikymosi kontrolės komisija
 • Gautai paramai priimti ir paskirstyti komisija
 • Inventorizacijos pinigų kasoje ir specialių apskaitos dokumentų, blankų inventorizacijos komisija
 • Maisto produktų inventorizacijos ir nurašymo komisija
 • Materialinių vertybių nurašymo komisija
 • Gyventojų piniginių lėšų ir kitų vertybių saugojimo, naudojimo ir apskaitos tvarkos komisija
 • Dokumentų ekspertų komisija
 • Materialinės žalos įstaigai įvertinimo komisija
 • Asmens galimybių mokėti už papildomas paslaugas įvertinimo komisija
 • Trumpalaikių paslaugų skyrimo asmeniui komisija
 • Statinio apžiūros komisija
 • Vidaus audito grupė maitinimo saugai
 • Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją komisija
 • Turto pripažinimui nereikalingu arba netinkamu naudoti komisija
 • Darbuotojų mokymui, testavimui ir žinių patikrinimui komisija
 • Atitikties socialinės globos normoms vertinimui (įsivertinimui) atlikti komisija
 • Vidaus kontrolės komisija
 • Higienos normų laikymosi komisija
 • Patalpų, reikalaujančių remonto, defektiniams bei darbų atlikimo aktams surašyti komisija

 

Jonavos globos namuose patvirtinti asmenys, atsakingi už įstaigos veiklos kokybiško funkcionavimo užtikrinimą:

 • už finansų kontrolę;
 • už vidaus medicininį auditą;
 • už asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų vykdymą;
 • už Geros higienos praktikos taisyklių vykdymą;
 • už neperdirbtų maisto produktų užšaldymo ir atšildymo tvarkos reikalavimų laikymąsi;
 • už pirminių dokumentų užpildymą ir suvedimą į programą „my LOBster Trade“;
 • už matavimo priemonių (termometrų, svarstyklių ir kt.) metrologinės patikros organizavimą;
 • už medicininių atliekų tvarkymą, laikymą ir pridavimą;
 • už individualių socialinės globos planų (ISGP) kiekvienam gyventojui sudarymą, sistemingą pildymą ir kontrolę;
 • už socialinių paslaugų poreikio globotiniams reguliarų vertinimą ir poreikio vertinimo sistemingą kontrolę;
 • už gaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
 • už asmens duomenų apsaugą;
 • už geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinio tyrimo legionelėms nustatyti organizavimą ir legioneliozės profilaktikos vykdymą

Paskutinį kartą atnaujinta prieš 2 metai