Įstaiga atitinka socialinės globos normas bei reikalavimų standartus, vykdama veiklą, kurios kodai pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

• 87.30. Stacionarinė pagyvenusių ir neįgalių asmenų globos veikla;

• 56.29. Socialinės globos ir rūpybos įstaigų maisto tvarkymo skyrių veikla;

• 86.90.10. Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;

Įstaiga turi visas veiklai vykdyti reikiamas licencijas, leidimus – higienos pasus:

• Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą „Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją“ teikti bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: slaugos (bendrosios praktikos slaugos), kineziterapijos, ergoterapijos paslaugą.

• Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas licencijas: „Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia“; “Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims“.

• Leidimus – higienos pasus: „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla: bendrosios praktikos slauga, kineziterapija“ bei „Stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų veikla“. Visi keliami reikalavimai patalpų įrengimui bei paskirčiai atitinka.

• „Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą“. Globotiniams užtikrintas tinkamas maitinimo organizavimas pagal patvirtintus Higienos normų reikalavimus.

• Įstaigoje atliktas senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų atitikties vertinimas. Visos normos, išskyrus priklausančias ne nuo įstaigos (renovacijos tęstinumas), atitinka.

Įstaigos veikla organizuojama, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintais nuostatais, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos socialinės globos normomis, Lietuvos Respublikos higienos norma HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” ir kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.

Paskutinį kartą atnaujinta prieš 2 mėnesiai