Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas pateikti skundams, prašymams ar pranešimams siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus. Darbuotojai, įstaigoje patyrę bauginimą, smurtą ar kitokius neteisėtus veiksmus, gali kreiptis į įstaigos atsakingus asmenis tiesiogiai atvykus arba nurodytais telefonais: direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui Agnę Jakštienę (+37034953988) ir/ar direktoriaus pavaduotoją ūkio daliai Saulių Vencevičių (+37034950609).

Praneškite apie pažeidimą vidiniu pranešimų kanalu.

Veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Jonavos globos namais sieja ar siejo darbo santykiai, sutartiniai santykiai ir pan.

Pranešimą apie pažeidimus Jonavos globos namuose galima pateikti dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai,
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą,
 • neteisėto veiklos finansavimo,
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo,
 • turto įgijimo neteisėtu būdu,
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo,
 • kito grėsmę viešajam interesui keliančio arba jį pažeidžiančio teisės pažeidimo, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su Jonavos globos namais.

Pranešimų pateikimo tvarka numatyta INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS JONAVOS GLOBOS NAMUOSE, GAUTUS VIDINIU KANALU, TEIKIMO TVARKOJE.

Globos namuose direktoriaus 2022-10-10 įsakymu Nr. V1 – 57 paskirti kompetentingi subjektai: direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Agnė Jakštienė (+37034953988) ir direktoriaus pavaduotojas ūkio daliai Saulius Vencevičius (+37034950609), kurie priima informaciją apie galimai padarytą pažeidimą, šią informaciją vertina ir priima Tvarkoje numatytą sprendimą.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Įstaigoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. tiesiogiai atvykęs pas direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui Agnę Jakštienę ir/ar direktoriaus pavaduotoją ūkio daliai Saulių Vencevičių;
 2. elektroninio pašto adresu: skaidrumas.jgn@gmail.com;
 3. atsiųsti informaciją paštu adresu: Žeimių takas 7, 55130 Jonava. Siunčiant informaciją apie pažeidimą paštu po Jonavos globos namų pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo turi teisę teikti informaciją vidiniu kanalu – užpildyti nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą (pranešimo forma) arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta pranešimo formoje nurodyta informacija.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą atnaujinta prieš 2 mėnesiai